Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Verzorgd aan Huis verhuizingen
ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Algemeen
ARTIKEL 3 – Offertes en aanbiedingen
ARTIKEL 4 – De overeenkomst
ARTIKEL 5 – Uitvoering van de opdracht
ARTIKEL 6 – Informatieplicht opdrachtgever
ARTIKEL 7 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen
ARTIKEL 8 – Opschorting, ontbinding en tussentijds opzegging van de overeenkomst
ARTIKEL 9 – Overmacht
ARTIKEL 10 – Betaling en incassokosten
ARTIKEL 11 – Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever
ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid en bijzondere omstandigheden
ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 Opdrachtgever: De klant, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de
overeenkomst
 Opdrachtnemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden: Verzorgd aan
Huis
 Overeenkomst: De overeenstemming en verbintenis tussen te verrichten diensten,
gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
ARTIKEL 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op consumentenverhuizingen binnen
Nederland.
2. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij door partijen expliciet en schriftelijk is
overeengekomen dat van deze voorwaarden is afgeweken.
3. Voor verhuizingen anders dan consumentenverhuizingen of voor aanvullende
dienstverlening, zoals de opslag van verhuisgoederen, kunnen andere algemene
voorwaarden worden overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De opdrachtnemer
behoudt zich in dit geval het recht voor om nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepaling op te stellen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze algemene voorwaarden.
7. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de
opdrachtnemer enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
8. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 3 – Offertes en aanbiedingen
1. Elke offerte of ander aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend, totdat een schriftelijke
opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassing verklaring der algemene
voorwaarden van opdrachtnemer voor akkoord is ondertekend door de opdrachtgever
en deze acceptatie door de opdrachtnemer is ontvangen.
2. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld voor een offerte of aanbieding, kan aan
de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de
diensten waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, niet meer als zodanig
geleverd kunnen worden.
3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor mogelijke vergissingen te corrigeren.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en administratiekosten, brandstof- en risicotoeslag,
tenzij anders aangegeven. Dit geldt tevens voor de kosten voor het gebruik van
ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grensen
douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te
voorziene maatregelen tot het behoud, aflevering of afvoer van de verhuisgoederen.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op de ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de opdrachtnemer daaraan niet
gebonden.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
ARTIKEL 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand:
 Zodra de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte
of aanbieding van de opdrachtnemer te accepteren
 Indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door
beide partijen is ondertekend
2. De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit
andere feiten en omstandigheden, zoals het daadwerkelijk ter beschikking stellen van
verhuisgoederen aan de opdrachtnemer door de opdrachtgever. Indien er geen
verhuisprijs is overeengekomen, heeft de opdrachtnemer het recht om een
verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.
3. Bij totstandkoming van een overeenkomst gaat de opdrachtgever automatisch
akkoord met onze algemene voorwaarden.
4. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het tarief van de werkuren met 50% te
vermeerderen na acht werkuren en/of na het tijdstip van 21:00 uur. Op feestdagen
geldt dat de opdrachtnemer het tarief van werkuren mag vermeerderen met 100%.
6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.
Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
ARTIKEL 5 – Uitvoering van de opdracht
1. De opdrachtnemer is vrij in de wijze van uitvoering van de hem opgegeven
opdrachten, evenals de keuze in route en vervoermiddelen, tenzij dit schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. De opdrachtnemer kan in sommige situaties het vervoer van bepaalde goederen
weigeren of aanvaarden met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voorschade.
3. Indien goederen worden opgeslagen t.b.v. de opdrachtgever gebeurd dit voor diens
rekening en risico, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan,
waarbij dit consequenties kan hebben voor hetgeen dat oorspronkelijk
overeengekomen werd. Het bedrag kan hierdoor zowel worden verhoogd als
verlaagd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
ARTIKEL 6 – Informatieplicht opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst. De opdrachtgever heeft de plicht de opdrachtnemer ten aanzien van
de verhuisgoederen tijdig in kennis te stellen van:
 Alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging
van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert
 Alle voorwerpen van technische aard, waarvoor de fabrikant aan de
gebruikers speciale voor de aanvang van het vervoer te treffen
beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt
 Alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften
van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere
waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, etc.
2. De opdrachtnemer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover
hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats
uit te laden en om deze te ongevaarlijk te maken of te laten maken, dan wel te
vernietigen. De opdrachtgever is in dit geval aansprakelijk voor alle in redelijkheid
gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.
3. Ten aanzien van de verhuizing stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig in
kennis van:
 Bijzonderheden ten aanzien van de nieuw woonlocatie
 Overige zaken en omstandigheden die voor de opdrachtnemer van belang zijn
om te weten ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, zoals een
opengebroken straat op de dag van verhuizing.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
brengen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat de opdrachtgever is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste
en / of onvolledige gegevens.
5. Indien door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de door de opdrachtgever aangewezen locatie,
draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste informatie en faciliteiten.
ARTIKEL 7 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen
1. De opdrachtgever mag de opdrachtnemer verzoeken de uitvoering van de
verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de
opdrachtnemer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer niet
verstoren. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer bovendien schadeloos stellen
voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van
de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de opdrachtnemer voordeel oplevert,
dan wordt de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening gebracht.
2. Als de opdrachtnemer door omstandigheden de verhuisovereenkomst niet
overeenkomstig zijn opdracht en binnen normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
 Nieuwe instructies vragen aan de opdrachtgever, of
 Als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel
mogelijk in het belang van de klant zijn.
ARTIKEL 8 – Opschorting, ontbinding en tussentijds opzegging van de overeenkomst
1. De overeenkomst van opdracht kan door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer
worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1
maand. Indien de opdrachtgever na deze opzegtermijn de overeenkomst annuleert, is
hij de opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. In geval een overeenkomst van opdracht wordt beëindigd door opzegging van de
opdrachtgever, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verplicht het tot het
moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 10 werkdagen na factuur
aan opdrachtnemer te voldoen.
3. Bij annulering van veertien tot dertig dagen voor de verhuisdatum bedraagt de
schadevergoeding € 65,-. Bij een annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen
voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding € 115,-. Bij annulering binnen
zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding € 150,-. In alle
gevallen zal het bedrag van schadevergoeding worden vermeerdert met de door de
opdrachtnemer gemaakte kosten, zonder dat de opdrachtnemer tot enig bewijs is
gehouden ter zake schadevergoeding.
4. De opdrachtgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Tevens is de opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien na ter kennis gekomen
omstandigheden hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen.
5. Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtgever
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement,
van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn
in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
ARTIKEL 9 – Overmacht
1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of van derden daaronder
begrepen. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
ARTIKEL 10 – Betaling en incassokosten
1. Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment dat de
opdrachtnemer de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert, tenzij
anders is overeengekomen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht 10% meer van
het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien de dag van de verhuizing niet contant
betaald wordt.
2. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat
betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, dient de betaling binnen vijf
dagen na factuurdatum te geschieden, op de wijze zoals aangegeven op de factuur.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen
onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de verhuizer met de
opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de
verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de
eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de
opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de
verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.
6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de
opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten
de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om
de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
ARTIKEL 11 – Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief
parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens,
verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen
zodanig te verpakken, dat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld de opdracht
schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders
schriftelijk afgesproken. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het
beschermen van alle vloerdelen, muren en trappen(huizen) waar de inboedel over
dient te worden verhuisd.
2. Indien de opdrachtgever verzuimt tijdig vergunningen en ontheffingen aan te vragen
voor de opdracht, dan mag de opdrachtnemer de opdracht weigeren of gebeurt de
opdracht op risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk
voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen
voor rekening zijn van de opdrachtgever.
3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden kosten en schade ten gevolge
van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 6 genoemde informatie.
4. De inboedel van de opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn door de
opdrachtgever zelf. Indien dit niet het geval is, mag de opdrachtgever weigeren deze
te verhuizen of gebeurt dit op risico van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen.
 Elke doos dient goed gesloten te zijn en de inhoud van een verhuisdoos dient
zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen.
 Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen te zijn verpakt.
 Elektronische apparatuur dient in originele dozen verpakt te zijn.
 Losse planken en schuiven dienen uit de kasten te worden genomen en de
deuren van de kasten moeten gesloten worden.
5. Indien andere dan werknemers van de opdrachtnemer meehelpen met het uitvoeren
van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door het personeel van
de opdrachtnemer of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever.
6. Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden en geschiedt op
eigen risico. Dit geldt tevens voor een juiste manier van borgen en loskoppelen van
de wasmachine en trommel, waarbij opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor
eventuele schade aan wasmachine en/of woning, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
7. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de keuze van
opdrachtgever – hoewel de opdrachtnemer hem een andere mogelijkheid aan de
hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de
verhuisovereenkomst, verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing
gebruikelijk is.
8. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schades ten gevolge van
takelen. Bij het gebruik van verhuisliften is de inboedel van de opdrachtgever wel
verzekerd.
9. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade of verlies van
kostbare bezittingen, zoals bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen,
munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, indien
deze zaken niet voor het begin van de verhuizing aanvullend zijn verzekerd en
afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de opdrachtnemer zijn
overhandigd.
10. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of diefstal
van goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient bij de gehele verhuizing
aanwezig te zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen.
11. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het verhuizen van items
zwaarder dan 75kg. Het verhuizen van dergelijke huisraad geschiedt te allen tijde op
eigen risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.. Het
verhuizen van dusdanig zware inboedel/vracht dient voor aanvang van de verhuizing
schriftelijk gemeld te zijn bij opdrachtnemer. De verhuizers staan te allen tijde volledig
in hun recht deze items te weigeren tijdens de verhuizing. Het verhuizen van
dergelijke items dient met minimaal 3 verhuizers te geschieden.
12. Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen,
slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen (zelfs indien de
verkeersborden door de firma zijn aangevraagd). Opdrachtnemer is hiervoor niet
aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de
opdrachtgever.
ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid en bijzondere omstandigheden
1. Opdrachtnemer heeft door het aanvaarden van de overeenkomst van opdracht een
inspanningsverbintenis jegens opdrachtgever.
2. Voor vervoer aangeboden goederen moeten geleverd worden op door opdrachtgever
aangegeven bestemming (begaande grond), tenzij schriftelijk anders is vastgelegd in
de overeenkomst.
3. De opdrachtnemer sluit ieder aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij deze
bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist
uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van
opdrachtnemer.
4. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan
opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen
van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
5. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst en
gemiste besparingen voor de opdrachtgever.
6. De opdrachtnemer kan in sommige situaties het vervoer van bepaalde goederen
weigeren of aanvaarden met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voorschade.
7. Indien er geen andere mogelijkheden zijn, zal de opdrachtnemer de verhuizing
uitvoeren via de trap. De opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor
goederen te weigeren of deze goederen te verplaatsen op risico van de
opdrachtgever, indien kans op schade aan goederen, de omgeving (zoals een
trappenhuis), of de kans op letsel te groot is.
8. Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen,
slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen (zelfs indien
verkeersborden zijn aangevraagd). De opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk
en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.
9. In geval van schade dient de opdrachtgever in aanwezigheid van de werknemers van
de opdrachtnemer deze schade te specificeren en dit schriftelijk vaststellen. De
aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers en indien deze niet
schriftelijk is vastgesteld.
10. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zichtbare materiële schade ontstaan
aan goederen tijdens de verhuizing. De bewijslast van de schade ligt bij de
opdrachtgever.
11. Voor een mogelijke uitkering van schade dient de opdrachtgever het originele
aankoopbewijs toe te sturen aan de opdrachtnemer. Wanneer het originele
aankoopbewijs niet beschikbaar is, dient de opdrachtgever bij de leverancier een
waardebewijs op te vragen.
12. In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een
serievormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp
berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het
paar of de serie vormen.
13. Schade aan planten, dieren, aquariums, glas en licht brekende artikelen, schilderijen,
waterbedden, trapzalen en antiek blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14. Schade als gevolg van storm, brand of overstroming, evenals roest, oxidatie en
waterschade door onder andere weersomstandigheden of andere oorzaken blijft
uitgesloten van de aansprakelijkheid.
15. Het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en
mechanische apparatuur blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid.
16. De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van € 150 per opdracht, indien de
schade is veroorzaakt door opdrachtnemer.
17. De maximale schadevergoeding die de opdrachtnemer verschuldigd is in geval van
schade bedraagt € 1250,-. De klant kan de verhuizer verzoeken om voor rekening
van de klant een aanvullende verzekering af te sluiten, zoals voor een hogere
dekking dan de totaal verzekerde som of voor dekking bij verliezen en overige
schade aan de inboedel.